Care online یک روش همه جانبه جهت مراقبت هماهنگ و کارآمد از بیمار است. در این سیستم پزشک متخصص و بیمار به طور هماهنگ گردش کار درمانی بیمار را دنبال می کنند. این سیستم باعث هماهنگی آسان، تطبیق گردش کار درمان، صرفه جویی در زمان، سود مالی و ... می شود. در نهایت می توان گفت این سیستم یک روش استاندارد مراقبت از بیمار است و به دلیل انعطاف پذیری و سازگاری بسیار مناسب می باشد.

محصولات