تشخیص فضای اپیدورال

در حال حاضر 2 روش جهت تشخیص فضای اپیدورال پر کاربر میباشد :

روش از دست رفتن مقاومت یا LOSS OF RESISTANCE-LOR TECHNIQUE

درگیری سفت نوک سوزن در لیگامان فلاووم بحرانی ترین مرحله درشناسایی فضای اپیدورال است . هنگامی که سوزن در لیگامان فلاووم باشد ،تزریق هوا یا سالین دشوار بوده و پیستون سوزن به موقعیت قبلی اش بیرون میجهد افت ناگهانی مقاومت در برابر تزریق نشانه عبور سوزن به داخل فضای اپیدورال و رد کردن لیگامان فلاووم است.

روش آویزان نمودن قطره یا Hanging-drop technique

در این روش یک قطره نرمال سالین در توپی سوزن اپیدورال قرار داده شده و سوزن را به آهستگی جلو میبریم وقتی نوک سوزن از لیگامان فلاووم عبور کرد و وارد فضای اپیدورال شده و قطره به دلیل فشار منفی به داخل سوزن کشیده میشود

عوارض شکست اپیدورال :

  • هماتوم اپیدورال
  • سوراخ نمودن تصادفی دورا
  • هیپوتانسیون سیستمیک
  • جذب سیستمیک و تزریق داخل عروقی
  • تزریق تصادفی ساب آرکنوئید
  • تزریق ساب دورال
  • آسیب عصبی

کمپانی EXMOOR INNOVATION با طراحی قطعه EPIDRUM که با قرار گرفتن مابین سرنگ و سوزن اپیدورال که پس از باد شدن کاف به محض ورود به فضای اپیدورال تخلیه می شود و ضمن حذف هرگونه ریسک در انجام اپیدورال فرآیند آن را ساده تر و مطمئن تر می سازد . 

برنده جایزه Winner of the 2007 Cutlers' Prize

محصولات