این مانیتور به منظور اندازه گیری پارامترهای قلبی به صورت تهاجمی و همین طور فشار wedge استفاده می شود . این مانیتور به همراه کاتتر شریانی – ریوی Swan Ganz که یک تکنولوژی پیشرفته کاتترهای شریان پولمونر است و همچنین کاتتر سنجش اکسیژن ورید مرکزی (اکسیمتری) بزرگسال و اطفال استفاده می شود که دید همودینامیکی خوبی را به پزشک داده و راه حل مناسبی را برای بیماران با شرایط پیچیده در دسترس پزشک قرار می دهد.

محصولات