این دستگاه وظیفه ضربان سازی در بیماران دچار آریتمی قلبی را به عهده دارد.

محصولات