درن - لوله سینه ای به عنوان یک سیستم بسته به منظور تخلیه حفره جنب ( پلور ) در بیماران ترومایی (سوانح و زخم های نافذ قفسه سینه) و پس از اعمال جراحی توراکس  و قلبی استفاده می شود. این سیستم به صورت دیجیتال و قابل اندازه گیری میباشد و فشار منفی ایجاد شده را به طور مداوم پایش میکند.این دستگاه دارای دو مدل ATMOS C 051 Thorax و ATMOS S 201 Thorax که  در جراحی توراکس و جراحی قلب، بیماری های ریوی مراقبت های ویژه و طب اورژانس کاربرد دارد.همچنین این دستگاه دارای قسمت های مصرفی جهت پایش، تخلیه و کنترل درناژ مایع قفسه سینه میباشد.

محصولات