کاتتر مغز و اعصاب، درناژ مایع مغزی- نخاعی را از فضای بین مهره های کمری انجام می دهد.

محصولات