سنسور  FloTrac

سنسور فلوترک به طور اتوماتیک هر 20 ثانیه آپدیت می شود و با نمایش پارامترهای همودینامیکی پیشرفته شرایط مناسبی را برای مدیریت مایع بدن بیمار فراهم می کند. سنسور کم تهاجمی فلوترک به هرنوع کاتتر شریانی متصل می شود.در دهه ی اخیر این سنسور بیشترین انتخاب را در خصوص مدیریت حجم بدن بیمار از سوی پزشکان داشته است.

سنسور فلوترک به مانیتورهای Vigileo  و EV1000 متصل می شود و پارامتر های پیشرفته همودینامیکی را  اندازه گیری می کند که از روش های قدیمی پیش بینی حجم  بدن بیمار قابل اعتماد تر است و شرایط بیمار را  حین جراحی بر روی مانیتور نمایش می دهد.

پارامترهای همودینامیکی پیشرفته در  پروتوکل درمانی PGDT ) Perioperative Goal Directed Therapy ) باعث کاهش مشکلات پس از عمل های پرخطر می شود. سنسور فلوترک پارامترهای همودینامیکی را اندازه گیری و نمایش می دهد تا با استفاده از آن ها در پروتوکل PGDT به کنترل حجم بدن بیمار بپردازیم و بیمار در شرایط حجمی خوبی قرار گیرد.

vigileoflotrac

Flo3

محصولات